صفحه آغاز | درباره ما
عمر بن خطاب (خلیفه دوم)
تاریخ فوت: 23 قمری

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)