صفحه آغاز | درباره ما
از نگاه غیر مسلمانان
• گفتگو با کشیش مسیحی، حنّا فاخوری
• جرج جرداق درگذشت
منبع: سرویس خبر بنیاد محقق طباطبائی

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)