صفحه آغاز | درباره ما
سندی از زمان قاجار در مورد حرم مطهر علوی

• عبدالحسین طالعی

در کتابخانه ملی ایران جزوه‌ای مختصر وجود دارد تحت عنوان «کتابچه بازدید خزینه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در نجف اشرف» به شماره ۷۲۱۴/۲۹۵ که از کتابخانه کاخ گلستان به کتابخانه ملی منتقل شده و اینک به صورت تمام متن از طریق این نشان قابل دستیابی است.
در صفحه عنوان این جزوه آمده است:
صورت قسمتی از جواهرات خزانه مبارکه حضرت ولایت مآب امیر المؤمنین و امام المتقین روحی و ارواح العالمین له الفداء است که در سنۀ ۱۲۸۷ موقعی که شاه شهید ناصر الدین شاه مغفور نوّر الله مضجعه به خاکبوس عتبه مقدسه مشرّف بوده، به استحضار والی بغداد و دیگر کارگزاران دولت عثمانی حسب الامر ثبت برداشته شد. علی هذا در جزو کتب کتابخانه موضوع و در ... اسناد دولتی ضبط می شود تا در دفتر مخصوصه نقل و تحویل بشود. العبد موسی مرآة الممالک

طبق یادداشت صفحه آخر، محمد زکی گیلانی به دلیل برخی از مشکلات خود نتوانسته از عهده تحریر آن برآید ولی به سال ۱۲۹۶ نسخه این رساله را نوشته و به کتابخانه سپرده است.
نشر این رساله گامی کوچک در تبیین تاریخ مفصل آستان بلند علوی تواند بود. در حدّ فرصت کوتاه، اشاره به این نکته را در شب سیزدهم رجب مغتنم دانستم. و الحمد لله اولاً و آخراً.

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)