صفحه آغاز | درباره ما
» علی نامه > درخت موضوعی > امام علی (ع) > امیرالمؤمنین و قرآن > آیات مربوط به امیرالمؤمنین ع
آیات مربوط به امیرالمؤمنین ع
• و بدهند زکات را و ایشان در رکوع باشند

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)