صفحه آغاز | درباره ما
کوچه‌های کوفه
درباره سحرگاه شهادت امیرالمؤمنین ع

• قیصر امین‌پور

این جزر و مد چیست که تا ماه می‌رود؟
دریای درد کیست که در چاه می‌رود؟۱
این سان که چرخ می‌گذرد بر مدار شوم
بیم خسوف و تیرگی ماه می‌رود
گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است
یک لحظه مکث کرده به اکراه می‌رود
آبستن عزای عظیمی است، کاین چنین
آسیمه‌سر، نسیم سحرگاه می‌رود
امشب فروفتاده مگر ماه از آسمان
یا آفتاب روی زمین راه می‌رود!
در کوچه‌های کوفه صدای عبور کیست؟
گویا دلی به مقصد دلخواه می‌رود
دارد سر شکافتن فرق آفتاب ۲
آن سایه‌ای۳ که در دل شب راه می‌رود

۱. با الهام از درد دل گفتن امیرالمؤمنین با چاه.
۲. چنین برمی‌آید که منتظر صبح است.
۳. ابن ملجم کوردل اینجا به سایه که تیره و تاریک است تشبیه شده.

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)