صفحه آغاز | درباره ما
از برافزوده‌های مخطوطات (1)
در آغاز نسخۀ خطی کتاب الشهاب الثاقب شیخ یوسف بحرانی در دانشگاه شیراز که بلاغی هم به خط مؤلف بر آن است این ابیات آمده است:
از علی گردد جلی تاریخ فوت مرتضی
لامش از عینش نما کم [۴۰]، یا فزا لامش به یا [۴۰]
مرکزش را از محیطش کم نما [۵۰] بهر حسن
یا که ربعی از محیطش بر همان مرکز فزا [۵۰]
از محیط شرقیش یا کم نما بهر حسین [۶۰!]
یا که تاریخ حسن عشر علی بر آن فزا [۶۰!]

هو
به سوی کعبه رود شیخ [و من به سوی نجف]
به حق کعبه که آنجا مراست حق به طرف
تفاوتی که میان من است و او این است
که من به سوی گهر رفتم او به سوی صدف

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)