صفحه آغاز | درباره ما
معاویة بن أبی سفیان
تاریخ فوت: 60 قمری

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)