صفحه آغاز | درباره ما
میهمان کعبه
هستی امشب تا سحر اخترشماری می‌کند
خواب هم در دیده‌ها شب‌زنده‌داری می‌کند
ای ملائک گل برافشانید بام کعبه را
بیشتر گیرید امشب احترام کعبه را
ای حرم آغوش خود بگشای جانانت رسید
میهمان نه، میزبان میهمانانت رسید
باز کن در، باز کن در، حیدر آمد سوی تو
شیر حق، جان نبی با مادر آمد سوی تو
ای حرم، حق است امشب میهماندار علی
عالمی زوار کعبه، کعبه زوار علی
سنگ‌های کعبه هم گفتند با صوت جلی
یا علی و یا علی و یا علی و یا علی۱

۱. شاعر را نمی‌شناسم، اما یک بیت از این شعر را در مطلع شعری در وبلاگی یافتم این گونه:
ای ملاک گل برافشانید بام کعبه را
بیشتر گیرید امشب احترام کعبه را
با وضو باید به لب آرید نام کعبه را
بشنوید از چار رکن امشب پیام کعبه را
هم پیام کعبه هم ذکر سلام کعبه را
مام کعبه آورد با خود امام کعبه را
ای حرم آماده شو تا میهمان‌داری کنی
میهمان خویش را در موج غم یاری کنی
علی طباطبایی یزدی

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)