صفحه آغاز | درباره ما
علی‌نامه

• ربیع

تاریخ کتابت: قرن 7
شماره نسخه: ۲۵۶۲
زبان: فارسی
قرن: ۷
نوع نسخه: خطی
تعداد برگ: ۳۰۰
آغاز:
اگر چند هست این سخن آشکار
بنزد صغار و بنزد کبار

انجام:
چو در بوستان ربیع از وفا
نکارد بجز مدح آل عبا
بر اومید باشد که روز قضا
شفیعش بود مصطفا مرتضا
تم الکتاب بعون ملك الوهاب في ید العبد الضعیف محمد محمود بن مسعود المقدم التستری في یوم الخمیس سابع شهر رمضان.
برچسب: ادبیات فارسی، خلافت، جنگ جمل، جنگ صفین، آل بویه / فاطمیان، ترکیه

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)