صفحه آغاز | درباره ما
علامه امینی
تاریخ فوت: 1390 قمری
علامه امینی، شاخص ترین چهره در مباحث مربوط به غدیر و امامت در دوران متأخر جهان تشیع است. علامه امینی دانشمندی بزرگ بود که در تبریز زاده شد، تحصیل کرد و بعد از نیل به درجه اجتهاد از سوی علمای ایران، راهی نجف شد و در آنجا دست به تألیف اثر جاویدان خود «الغدیر» زد و برای نگاشتن این کتاب بزرگ، چنان تلاش علمی وسیعی کرد که مایه تعجب و حیرت دانشمندان عصر خود در مذاهب مختلف، گردید. الغدیر به مباحث اعتقادی شیعه جانی تازه بخشید و در احتجاج ها و تألیفات اعتقادی شیعی پس از خود، اثرگذاری زیادی داشت. الغدیر نقطه عطفی در تدوین و ارائه ادله اعتقادی شیعه در خصوص امامت و خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین بود.


برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)